Publicat el 22/02/2017

Sovint, en determinats habitatges apareixen fongs a les parets, a les cantonades i en interiors d’armaris: amb el temps, la humitat de l’ambient impregna fins i tot la roba i acaba creant un ambient insà.
Les humitats de condensació es manifesten en ocasions amb la presència de baf als vidres, que arriben a crear bassals degut a la condensació sota de les finestres. I el que és més greu, els fongs comporten problemes respiratoris importants a les persones que viuen a l’immoble.

Les causes principals del problema d’humitats de condensació hem de buscar-les en la combinació dels següents factors:

  • Ventilació deficient: Actualment els habitatges són molt estancs per tal d’evitar les pèrdues de calefacció, però amb això també impedim la renovació natural de forma contínua de l’aire interior.
  • Mal règim de calefacció: L’aire calent admet més humitat en forma de vapor que l’aire fred. Una mala regulació de la calefacció amb variacions brusques de temperatura implica problemes de condensació en parets, finestres, etc.
  • Aïllament tèrmic deficient: parets mal aïllades, ponts tèrmics, fusteries i vidres són punts freds que permeten que la humitat ambient de l’interior de l’habitatge passi a estat líquid formant aigua.

Causes d’humitat capil·lar:
Els materials de la cimentació, dels murs o els terres en contacte amb el terreny poden arribar a absorbir l’aigua de l’entorn i això fa que ascendeixi per capil·laritat cap a l’interior de la construcció.
Per filtració de pluja: a causa d’esquerdes i tancaments deficients.
Humitat accidental: per trencament de canonades o vessaments, entre d’altres.

Possibles solucions i prevencions:

  • Revestir amb materials aïllants els murs i terres en contacte amb l’exterior (sobretot amb el terreny).
  • Revisar cada any (per exemple, en acabar l’estiu) les esquerdes i fissures de les façanes i reparar-les per tal que no s’hi filtri l’aigua de la pluja.
  • Substituir les portes i finestres de materials metàl·lics (es dilaten i contreuen amb facilitat) per altres de més aïllants, com ara el PVC.
  • Mantenir tancades les portes de la cuina i els banys (on es genera més humitat) per reduir la possible condensació.
  • Col·locar doble vidre a les finestres.
  • Ventilar diàriament totes les habitacions per reduir la humitat relativa i la condensació causada per un excés d’aïllament.

Redacció La Clau

Deixa un comentari