Publicat el 04/07/2024

Com controlen les mútues els processos de baixa mèdica?

 

La incapacitat temporal (IT), la coneguda baixa mèdica, és professional o comuna en funció de si l’accident o la malaltia que l’ha causat està relacionada amb la feina. En aquest article parlarem de les baixes per contingència comuna, les que no tenen origen en la pràctica professional. En aquests casos, el servei públic de salut és qui s’encarrega de declarar-nos en situació de baixa, realitzar els tractaments necessaris i, quan s’escaigui, donar-nos l’alta. El fet que les mútues no tinguin la potestat d’emetre baixes o altes en els processos d’IT per malaltia comuna o accident no laboral no significa, però, que no puguin tenir intervenció. I és convenient saber quines intervencions són, perquè poden arribar a tenir conseqüències importants.

Les mútues estan autoritzades a dur a terme una tasca de control i seguiment dels processos de baixa mèdica. No poden donar l’alta, però sí plantejar propostes d’alta al servei d’inspecció mèdica si consideren que la persona ja està en condicions de tornar a la feina. També poden aplicar tractaments complementaris per accelerar el procés de recuperació, fer proves per acreditar que la persona de baixa està seguint els tractaments farmacològics prescrits, accedir als comunicats de baixa i als informes de control de la sanitat pública i fer reconeixements mèdics per valorar el nostre estat de salut.

La possibilitat de citar-nos per sotmetre’ns a una revisió mèdica és una de les formes de control més importants, ja que l’assistència a aquest tipus de revisions és obligatòria i les conseqüències de no fer-ho sense causa justificada poden ser greus, incloent-hi la pèrdua del dret a continuar percebent la prestació econòmica per IT. La mútua ens ha de citar amb una antelació mínima de 4 dies hàbils i ens pot requerir que aportem els informes i la documentació mèdica que tinguem. Aquest és un punt controvertit: la legislació no recull de forma clara que sigui obligatori, però, atesa la possibilitat de tenir problemes, recomanem fer-ho. Si no compareixem a la revisió mèdica, la mútua no ens pot donar d’alta (només la pot donar el servei públic de salut o l’INSS) però sí que pot retirar el dret a percebre el subsidi econòmic. Per tant, seguiríem de baixa, però sense cobrar.

Tenim dret a no assistir sense patir cap conseqüència negativa si la mútua ens ha citat en un termini inferior als esmentats 4 dies hàbils o si podem aportar un informe que estableixi que el desplaçament o el sotmetiment al reconeixement és desaconsellable des d’un punt de vista mèdic. Una tercera causa és acreditar la impossibilitat «per causa suficient» (tot i que la laxitud de la regulació ha fet que els tribunals hagin establert criteris molt diferents i variats a l’hora de considerar quines causes són «suficients»). Si ens trobéssim davant l’eventualitat d’haver d’impugnar la retirada de la prestació, disposem de tan sols 10 dies per presentar les nostres al·legacions, i aquest termini comença a comptar a partir de la data en què havia de fer-se el reconeixement mèdic.

 

Col·lectiu Ronda

Deixa un comentari