Publicat el 22/01/2021

El nou POUM entrarà en vigor els propers dies, un cop es publiqui al DOGC, i actualitza el que estava vigent fins ara, de l’any 1987

En breu entrarà en vigor el nou planejament urbanístic d’Argentona, una vegada la Generalitat de Catalunya el publiqui al DOGC, després que la Comissió territorial d’urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona, presidida pel secretari de l’Agenda Urbana i Territori, Agustí Serra, va donar a finals de desembre el darrer vistiplau al nou POUM d’Argentona , que substituirà el planejament vigent fins ara, que datava de 1987.
Conclou així un llarg procés d’elaboració que va començar el desembre de 2013 amb els primers treballs i fases de diagnosi i participació, que culminen amb aquest nou instrument de planificació territorial que definirà les directrius per als propers anys de l’ordenació urbanística del municipi i com ha de ser el seu desenvolupament i creixement.
El document definitiu, ja aprovat i a l’espera de la seva publicació definitiva al diari oficial de la Generalitat (DOGC) i entrada en vigor. Es pot consultar a: www.argentona.cat/POUM.

CARACTERÍSTIQUES
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) vol evitar nous desenvolupaments i aposta per reestructurar i millorar el seu nucli urbà actual. Argentona se situa al vessant sud de la Serralada Litoral, amb el seu terme municipal travessat per la riera d’Argentona, que condiciona la seva disposició. L’autopista C-32 i la carretera C-60 són les dues infraestructures més rellevants, a més d’altres vies de segon nivell que connecten amb municipis veïns. Argentona té poc més de 12.000 veïns.

Els teixits urbans es situen en la major part a ponent de la riera d’Argentona i a ponent de la C-60. Els més destacats són el barri residencial plurifamiliar de Sant Miquel del Cros i el polígon industrial del Cros, situats al sud, en continuïtat amb Cabrera de Mar; el casc històric al centre, i la urbanització d’habitatges unifamiliars les Ginesteres al nord.
El nucli urbà d’Argentona, on es concentra el 72% de la població, compta amb un casc històric central, un eixample planer d’illes regulars al sud de principis del segle XX amb tipologies unifamiliars aïllades, diverses urbanitzacions d’habitatges unifamiliars aïllats enfilant-se cap a la serralada litoral, i un polígon industrial que s’estén cap al nord, entre la carretera C-1415c i la riera d’Argentona.
El POUM es planteja com un pla de reestructuració urbana, amb la voluntat d’evitar nous creixements en extensió més enllà del sector del Colell, ja previst en el planejament vigent i que es reestructura per finalitzar la trama urbana del municipi.
El POUM posa èmfasi en la reconsideració i reestructuració del nucli urbà i l’ajust al planejament territorial, que preveu una nova estació de tren de la Línia Orbital Ferroviària al centre del municipi. En total, es preveu un potencial de 570 nous habitatges, dels quals 227 seran de protecció oficial.
La Comissió d’urbanisme ha donat conformitat al text refós presentat per l’Ajuntament d’Argentona, que inclou les prescripcions tècniques que se li van sol·licitar.
El POUM entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació al Diari oficial de la Generalitat (DOGC).

 

Deixa un comentari