Publicat el 04/02/2022

Acord unànime per a la planificació escolar a Mataró fins al 2027

 

 

El Consell Escolar Municipal i el Consell de la Formació Professional de Mataró han consensuat els criteris de planificació escolar per a Mataró del 2022 fins al 2027

 

Davant de l’escenari actual marcat per la caiguda de natalitat, l’augment de la demanda de post obligatòria i la crisi econòmica i social que incrementa les situacions de vulnerabilitat, la comunitat educativa i els grups municipals acorden 18 criteris a tenir en compte a l’hora de dissenyar la planificació.

Les propostes que planteja aquest document, aprovat per unanimitat en el Ple ordinari del mes de febrer, són:

“1. Demanar a la Generalitat la reducció de ràtio de P-3 a 20 alumnes per aula, per a tots els centres educatius de la ciutat, garantint la suficient dotació econòmica que compensi l’infrafinançament de tots els centres escolars.

2. Revisar el número de places reservades per alumnes amb necessitats educatives específiques (NEE) i ajustar-ho a la realitat del municipi. La reserva de places final s’ha de mantenir al llarg de tot el curs, tal i com diu el decret. Així mateix, cal millorar els processos de detecció dels infants i joves amb NEE.

3. Demanar a la Generalitat una major dotació dels professionals dedicats específicament a l’atenció a la diversitat i a la inclusió: tècnics/ques d’integració social; equips d’Atenció Psicopedagògica, psicopedagogs/es, orientadors/es, infermers/es, i totes les Unitats Específiques que es dediquen a l’atenció de NEE.

4. D’acord amb les dades demogràfiques, en cas de que s’hagi d’eliminar algun grup escolar, prendre les decisions seguint els següents criteris:

– Vetllar per tal de que hi hagi oferta educativa a tots els barris de Mataró. Cap zona de la ciutat pot quedar sense escoles i/o instituts.
– Per tal d’evitar el tancament de centres i la conseqüent pèrdua de projectes educatius a la ciutat, prioritzar la reducció del nombre de línies  de P-3, tenint en compte els següents aspectes:
a) Centres amb un percentatge molt alt d’alumnes procedents d’altres municipis
b) Centres amb un percentatge molt baix d’escolarització d’alumnes amb NEE
c) Centres amb índex de matrícula molt baixos

5. En el cas de les escoles de màxima complexitat, es considera que passar de dues a una línia pot ocasionar un augment de la segregació escolar, ja que al oferir menys places escolars, aquestes poden quedar ocupades majoritàriament per germans d’altres alumnes, accentuant el grau de complexitat del centre.

6. Fomentar la fusió d’escoles properes, amb l’objectiu de garantir l’oferta de dues línies a P-3 i poder evitar el tancament d’alguna escola. Aquests processos de fusió s’haurien de treballar amb previsió, acompanyament i prou temps per cohesionar les comunitats educatives en la creació d’un projecte comú, consensuat i enriquit per les aportacions d’ambdós projectes.

7. En cas que un centre hagi de tancar, caldrà acompanyar a tota la comunitat educativa, establint un calendari i un procediment que faciliti el procés i garanteixi la matrícula dels seus alumnes en d’altres centres educatius de la zona o del municipi.

8. Demanar l’ampliació del model d’institut-escola a altres escoles de la ciutat, projecte que ofereix un itinerari educatiu continuat als alumnes des dels 3 fins als 16 anys, i que per tant ajuda a acompanyar les transicions entre etapes educatives, garantint la continuïtat en l’atenció educativa i en el seguiment de l’alumnat.

9. Estudiar i consensuar un sistema d’adscripcions entre centres de primària públics i instituts per tal d’afavorir la proximitat, la cohesió, la coordinació educativa entre primària i secundària i la disminució de la segregació.

10. Demanar a la Generalitat accelerar la construcció de l’institut Les Cinc Sénies, centre creat l’any 2017 per donar resposta a l’increment de la demanda de places d’ESO a la ciutat.

11. Demanar a la Generalitat la planificació de la construcció de dos nous edificis per les escoles de primària Joan Coromines i Germanes Bertomeu. Les instal·lacions que ocupen actualment aquests dos centres es consideren plenament amortitzats i requereixen d’una substitució completa.

12. En el curs 2021-2022, un important nombre de joves no han pogut accedir a cap cicle de Formació Professional. És necessari procedir urgentment a l’ampliació del número de places de cicles formatius de grau mig i de grau superior a la ciutat, tenint en compte les propostes del Consell de la Formació Professional de la ciutat.

13. El Consell de la Formació Professional de Mataró considera imprescindible fer créixer la Formació Professional a la ciutat millorant oferta i espais, un creixement que passa per fer canvis a l’oferta i tenint una visió a llarg termini, independentment de les xifres demogràfiques, traçant una aposta clara i ferma per la FP a la ciutat. Aquest creixement ha de ser en tots els seus subsistemes: FP bàsica, mitjana i superior; Formació Ocupacional; i Formació Contínua.

14. Estudiades les mancances d’oferta i demanda a la comarca, els percentatges d’inserció laboral i els plans estratègics engegats o per engegar a la ciutat, les famílies professionals que el Consell de la Formació Professional de Mataró considera que cal ampliar o implantar són les següents:
– Ampliar l’oferta de cicles de les famílies de: Sanitat; Comerç i Màrqueting; Informàtica i Comunicacions; Serveis Socioculturals i a la Comunitat; Fabricació Mecànica, Imatge Personal; i Instal·lacions i Manteniment.
– Implantar cicles de les famílies de: Tèxtil, Confecció i Pell; Energia i Aigua; Agrària i Indústries alimentàries; Fusta, Moble i Suro; Arts Gràfiques; i Imatge i So.

15. Davant d’un escenari de població cada vegada més envellida, es considera imprescindible ampliar i adequar a les noves necessitats socials l’oferta de formació al llarg de la vida (escoles d’adults i altres).

16. L’Ajuntament de Mataró estudiarà la creació d’un quadre d’indicadors que aporti informació valuosa a l’hora de prendre determinades decisions de planificació educativa.

17. L’Ajuntament de Mataró treballarà per fomentar la creació d’equipaments de ciutat en els barris més estigmatitzats per tal d’afavorir la disminució de la segregació escolar.

18. Demanar a les administracions educatives un major esforç en l’atenció de les famílies vulnerables per tal de reduir el fracàs escolar.”

Redacció
Foto: Un grup d’alumnes de FP de l’INS Miquel Biada. 
Imatge i font: Ajuntament de Mataró

Deixa un comentari