Publicat el 20/01/2014

L’Ajuntament de Mataró, a través del Servei de Projectes Transversals, Participació i Ciutadania i el Servei Jurídic Administratiu de Via Pública, ha posat en pràctica un nou sistema de prestació de mesures alternatives a les infraccions lleus comeses per menors de 16 anys a l’Ordenança Municipal de Civisme: la mediació reparadora.
La mediació reparadora és una mesura educativa individualitzada voluntària que pretén que el menor reconegui i accepti la responsabilitat en els fets i repari el dany ocasionat amb un treball personalitzat realitzat per un mediador. En aquest treball es busca sempre la implicació de la família i es tenen en compte les circumstàncies del menor (entorn, fets, espai, comunitat…).
Fins ara s’han acollit a aquest nou procediment 10 menors. Les infraccions comeses més usuals comeses per aquests menors han estat entrar en
recintes públics sense autorització, jugar en llocs prohibits i actituds desconsiderades i expressions irrespectuoses cap a l’autoritat.
Fins al moment, les infraccions lleus de l’Ordenança Municipal de Civisme comeses per menors es podien convalidar per sessions formatives grupals.
D’altra banda, aquesta mesura reparadora eximeix als participants de pagar la sanció la primera vegada que es cometi una infracció lleu, però els menors reincidents en la comissió d’una mateixa infracció lleu hauran d’abonar la sanció que correspongui

Deixa un comentari