Publicat el 17/02/2014

El el Ple de l’Ajuntament de Mataró d’aquest mes de febrer es van aprovar provisionalment les bases reguladores d’aquest any per a la concessió de subvencions adreçada a aquells propietaris d’habitatges que els cedeixin a la Borsa de lloguer. La subvenció consisteix en l’exempció del 100% de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI).
Segons també informa el consistori, l’objectiu és poder incrementar el número d’habitatges de la Borsa de lloguer per tal de cobrir la demanda d’habitatges de lloguer a preus justos o socials per fer front a les necessitats dels col·lectius més desfavorits. Atès que el parc d’habitatge públic és insuficient, la cessió d’habitatge privat pot mitigar aquesta carència.
Poden sol·licitar aquesta subvenció aquells propietaris d’habitatges desocupats que el preu de lloguer que en vulguin obtenir sigui inferior al 30 % dels ingressos de la unitat de convivència que hi accedeixi, com també aquells que compleixin els requisits i ja formin part de la Borsa de lloguer.
Més específicament, la subvenció consisteix en la reducció del 100% de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) en cas de lloguer durant tot l’any o la part proporcional dels mesos que ha estat llogat.
Quan les bases siguin vigents, les sol·licituds i la documentació requerida s’hauran de presentar, mitjançant model d’instància normalitzat, al registre general de l’Ajuntament.

Deixa un comentari