Publicat el 30/10/2015

El Ple de l´Ajuntament d´Alella va aprovar provisionalment aquest dijous, 29 d´octubre, la modificació de les ordenances fiscals per a l´any 2016. Els canvis afecten a un total de 13 ordenances fiscals, però la majoria de modificacions són variacions tècniques per adaptar-les a les ordenances tipus de la Diputació de Barcelona o per resoldre algunes deficiències tècniques detectades en la seva aplicació.
En línies generals els impostos i les taxes municipals es mantenen congelats respecte a l´any 2015. Per tal de no incrementar els rebuts de l´IBI i de la taxa de residus, que es derivaria de l´augment del 10% del valor cadastral previst per al 2016,  l´Ajuntament ha optat per reduir el tipus impositiu i compensar així aquest increment.
Després de tres anys consecutius de baixada de l´IBI, l´any vinent el rebut serà similar al d´enguany. El tipus impositiu serà per a 2016 el  0,629 pels béns urbans, i es manté al 0,70 per als béns rústics i el 1,3 per als béns de característiques especials. La modificació de l´IBI va ser aprovada amb els vots a favor d´ERC+SxA, Alella Primer i CiU; l´abstenció del PP i Alternativa per Alella-Cup; i el vot en contra de Gd´A.
Pel que fa a l´impost sobre l´increment de valors de terrenys de naturalesa urbana, més conegut com a plusvàlua, es redueix 2 punts el tipus impositiu, passant del 27 al 25%, i d´aquesta manera es compensa parcialment l´increment del valor cadastral previst per a 2016. Aquesta modificació es va aprovar amb els vots a favor d´ERC+SxA, Alella Primer, Gd´A, CiU i Alternativa per Alella-CUP i l´abstenció del PP.
El Ple també va aprovar provisionalment una rebaixa del coeficient municipal de la taxa de residus, que passa del 0,117% al 0,106%,  d´aquesta forma s´eviten augments en els rebuts de la taxa derivats de l´increment dels valors cadastrals. Com a l´ordenança anterior, aquesta modificació es va aprovar amb els vots a favor d´ERC+SxA, Alella Primer, Gd´A, CiU i Alternativa per Alella-CUP i l´abstenció del PP.
La resta de taxes i impostos es mantenen iguals, tot i que s´han introduït alguns petits canvis a les ordenances que regulen les taxes dels drets d´examen per la participació en processos selectius; la d´ocupació de terrenys d´ús públic; la d´instal•lació de parades en la via pública o la de reserva de via pública per aparcament.
La proposta de modificacions de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals, taxes, preus públics i tarifes, se sotmetran ara a un període d´exposició pública de 30 dies hàbils a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província. Un cop estudiades les al·legacions, si es produeixen, el text es tornarà a presentar al Ple per a la seva aprovació definitiva.

Deixa un comentari