Publicat el 27/03/2014

El Patronat Municipal del Museu del Càntir d´Argentona convoca el 35 Concurs de Cartells per tal de proveir-se del cartell anunciador i imatge gràfica de la 64 Festa del Càntir i la Fira Internacional de Ceràmica i Terrissa que se celebraran  l’agost de 2014. La temàtica del cartell podrà estar relacionada amb els elements de la festa i la fira: el càntir, la terrissa, l’aigua, la vila d’Argentona i en el tricentenari 1714 – 2014.


Mides i tècnica
Els cartells estaran realitzats sobre paper blanc de format DIN A3 (42 x 29,7 cm), en disposició vertical i s’ha de poder imprimir en QUADRICROMIA. Els treballs es presentaran SOBRE CARTRÓ PLOMA i sense signar. El cartell d’enguany no tindrà aplicació en samarreta.
Límit d´obres a presentar
Cada autor/a podrà presentar solament una obra, encara que aquesta sigui realitzada conjuntament per més d’una persona. El treball haurà de ser inèdit i original de qui el presenti. L´organització es reserva el dret de fer els esbrinaments que calgui per vetllar per l´acompliment d´aquesta clàusula.
Text i contingut del cartell
Totes les obres portaran inclosa la següent inscripció:
64 FESTA DEL CÀNTIR FIRA INTERNACIONAL DE CERÀMICA I TERRISSA
2, 3 i 4 d’agost ARGENTONA 2014
El cartell haurà d’incloure obligatòriament la imatge del càntir de l’any 2014, que es podrà obtenir al lloc web del Museu del Càntir (
www.museucantir.org) o bé ser recollida personalment al Museu del Càntir dins l’horari especificat al punt 7 d’aquestes bases.
La reproducció de la imatge del càntir podrà fer-se fotogràficament o ser recreada amb diferents tècniques (dibuix, retoc informàtic, etc.).
Jurat
El jurat qualificador estarà format per cinc membres: quatre persones de reconegut prestigi en el món del disseny gràfic i les arts plàstiques i un membre del Patronat del Museu del Càntir, que actuarà com a president del jurat. El jurat serà nomenat pel President del Patronat.
Selecció prèvia
El jurat, per acord de la majoria absoluta dels seus membres, podrà retirar aquelles obres que consideri, segons el seu criteri, que no s´ajusten a les bases o que no assoleixen el nivell mínim de qualitat exigible. Les obres retirades no entraran a la fase de concurs. Així mateix, per tal de garantir una correcta visualització, el jurat farà una selecció d’un màxim de 66 obres, que són les que s’exposaran al públic.
Termini i lloc de presentació
El termini d´admissió d´obres començarà el dia 15 d’abril i finalitzarà el 4 de maig. Les obres podran ser trameses per correu o presentades personalment al Museu del Càntir (Plaça de l’Església 9, 08310 Argentona) dins el següent horari: Dimarts a divendres de 10 a 14h i 16 a 20h, dissabtes d’11 a 14h i 17 a 20h i diumenges d’11 a 14h. Es lliurarà un rebut en el qual es farà constar el número d’ordre, títol de l’obra i la data de recepció.
Identificació de les obres
Les obres no aniran signades. Al revers de l’original hi constarà un títol o lema. Cada obra s´acompanyarà d´un sobre tancat amb el títol escollit escrit a l’exterior i les dades personals de l´autor/a o autors/es (nom, adreça postal, telèfons, adreça electrònica i còpia del DNI) a l’interior.
Veredicte i exposició
La difusió pública del veredicte del jurat i el lliurament del premi tindran lloc al Museu del Càntir el diumenge 11 de maig a les 13 hores, en el decurs de l’acte inaugural de l’exposició dels treballs seleccionats. L’exposició romandrà oberta al públic de l’11 de maig a l’1 de juny de 2014. L’horari de visita serà el d’obertura del museu.
Dotació del premi
El jurat atorgarà un únic premi, que podrà declarar desert si considera que cap dels treballs presentats no té les qualitats suficients per a merèixer el premi. L´autor/a del cartell guanyador percebrà la quantitat de 500 euros amb què està dotat el premi i cedeix els drets d´explotació de la propietat intel•lectual que puguin correspondre al Patronat Municipal del Museu del Càntir d´Argentona per temps indefinit, per tots els mitjans i àmbit internacional. L’autor/a podrà fer ús d’aquesta imatge per a ús promocional seu, sempre que mencioni que és el cartell guanyador del present concurs. A més d´aquest premi, el jurat podrà atorgar les mencions honorífiques que consideri oportunes a altres treballs
seleccionats.
Recollida de les obres
Els cartells no seleccionats per a ser exposats podran ser retirats a partir de l’11 de maig. Els treballs exposats podran ser recollits entre els dies 1 i el 29 de juny de 2014. El lloc i horaris de recollida seran els mateixos del lliurament (veure el punt 7). Per a retirar els cartells cal presentar el resguard. No es respondrà dels cartells no recollits dins el termini assenyalat. L´original del cartell guanyador quedarà en propietat del Museu del Càntir.
Imprevistos i altres
Qualsevol imprevist o punt que no quedi prou clar en aquestes bases serà resolt pel jurat qualificador o l´entitat organitzadora Les decisions del jurat i l´entitat organitzadora seran del tot inapel·lables. La participació en el concurs suposa la total acceptació de les aquestes bases

Deixa un comentari

Meslloc
Bosc Màgic dels Tions al Rukimon
Servei de neteja Pere i Angel